Det enkla svaret på den frågan är .., så mycket som en köpare är beredd att betala. Detta oavsett vad du själv som ägare tycker att ditt företag är värt. Trots det är frågan om ditt företags värde väsentlig av många skäl.

Planerar du att sälja företaget är givetvis frågan om värdet mycket aktuell. Men värdet har också betydelse om du tänker dig att söka finansiärer för att kunna utveckla företaget vidare. Investerare vill då veta vad är värdet nu, ingångsvärdet, och vilken utveckling kan man förvänta sig.  Samma resonemang om värdet kan också bli aktuellt vid förvärv eller sammangående.

Så vad är då ditt företag värt? I grunden vill du som ägare se ett högt värde medan motparten har all anledning att hålla nere värdet. Det ligger i sakens natur. I vår verksamhet kommer vi många gånger i kontakt med företagare som gärna berättar om vilka värden som finns i företaget men där vi inte kan se belägg för dessa värden i resultat- och balansräkning. En köpare/investerare litar bara på det de själva ser, alltså nuläge och historik från resultat- och balansräkning. De riskvärderar också dessa uppgifter genom att analysera

  • Kundreskontran: Är företaget för beroende av en eller ett fåtal kunder
  • Kundfordringar: Är de ”friska” eller innehåller de många förfallna fakturor.
  • Balansräkningen: Är tillgångarna korrekt värderade och hur ser skuldsidan ut.

Så försök att hålla resultat- och balansräkning så nära verkligheten som möjligt. Undvik trixande med värden på maskiner/inventarier, lager, produkter i arbete, kundfordringar med mera. Ta gärna fram en strategi för värdehantering, hur investeringar och avskrivningar skall hanteras, i syfte att synliggöra de värden ditt företag förhoppningsvis bygger över tid.

Det finns två huvudsakliga värderingsmetoder – avkastningsvärdering eller substansvärdering.

  • Avkastningsvärdering utgår från företagets intjäningsförmåga. Oftast utgår man från rörelseresultat, i de flesta fall som snitt de senaste 3-5 åren, uppräknat med en multipel 3-5. Om man använder multipel 5 betyder det i praktiken att företaget värderas till 5 gånger rörelsevinsten
  • Ett företags substansvärde är summan av eget kapital och bokfört värde av tillgångarna.

Var inte rädd för att låta resultaträkningen visa det verkliga utfallet, eftersom avkastningsvärderingen är den metod som används mest i affärer med ägarledda företag. Går verksamheten bra skall det synas. Att av enbart skatteskäl försöka hålla nere vinstredovisningen slår ofta tillbaka i senare skeenden i form av att spekulanter/investerare vill hålla nere värdet med hänvisning till de till synes svaga resultaten.

Utöver de rent redovisningstekniska frågorna kommer så frågan om dina egna förväntningar i sammanhanget. Vilket utfall vill du ha vid en försäljning/investering? Det är en klar fördel därför om dina förväntningar något så när sammanfaller med det som tilltänkta köpare kan tänkas betala. Blir skillnaden för stor och frågetecknen allt för många för spekulanter/investerare är risken stor att processen landar i en sämre lösning för dig.

Sammanfattningsvis krävs alltså att du och ditt företag kommer väl förberedda till marknaden då ni söker nya ägare, delägare och/eller investerare. Vi vet att omfattande egen erfarenhet att dessa förberedelser och den följande processen att finna nya ägare, tar mycket tid och kräver hög energi. Därför är det klokt att ta hjälp av utomstående rådgivare redan under arbetet med förberedelserna. Vi hjälper Dig gärna i det arbetet med vår mångåriga och breda erfarenhet.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com