Lyssna och se våra kommentarer

Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande underlag, andra metoder kräver några få parametrar och kan snabbt beräknas och analyseras.

Det mest elementära och användbara begreppet för lönsamhet är rörelseresultatet. Oavsett hur man väljer att mäta lönsamheten är utfallet av mätningen en direkt följd av hur relationen intäkter - kostnader ser ut. Är intäkterna större än kostnaderna finns en viss lönsamhet. Frågan är räcker den till allt det andra – avskrivningar, räntor, skatter etc.

I vår rådgivning arbetar vi konsekvent med att tillsammans med ägare/ledare fokusera på rörelseresultatet. Det är en omedelbar, snabb och tydlig indikator på hur verksamheten mår och påverkar utfallet för alla andra metoder lönsamhet. Kan företaget över tid leverera ett rörelseresultat på tillräckligt hög nivå, då är företaget lönsamt oavsett val av mätmetod. Så vad kan man göra om man som företagare vill förbättra lönsamheten mätt som rörelseresultat? Vi kommer här nedan och i kommande blogginlägg att närmare gå igenom några väsentliga faktorer som i hög grad påverkar rörelseresultatet. Vi börjar med att

  • Våga ta betalt. Vi ser med viss förvåning många företag som konstant prutar med sig själv, ger rabatter och frångår sin prissättningsmodell av rädsla att tappa affärer.
  • Ha koll på marginalerna. Har du flera produkter kan du förmodligen inte tillämpa samma marginaler på alla, utan du behöver ha en differentierad prissättning. Marginalerna varierar säkert också. Men är de tillräckliga?
  • Håll koll på volymerna. Ofta krävs en viss försäljningsvolym för att en produkt eller tjänst skall bli lönsam. Du vet inköps-/tillverkningspriset och sätter givetvis ett försäljningspris som ligger över varu-/tillverkningskostnaden. Men sedan tillkommer kostnader för hantering, marknadsföring, säljkostnader mm. Ju fler sålda produkter du kan fördela de kostnaderna på, desto större chans att nå lönsamhet.

Din viktigaste ekonomiska uppgift som företagare/ledare är att konstant arbeta med lönsamhetsutveckling i företaget. Det gör Du bäst genom att ofta och löpande följa upp rörelseresultatet. Ta gärna hjälp av externa bollplank för att få nya idéer, diskutera Dina egna reflektioner och för att hitta just Ditt företags nyckelfaktorer för lönsamhet. Vi hjälper Dig gärna i den processen då vi har tillgång till det mycket effektiva och överskådliga vektyget The Visual Language of Finance® från Bonanza Education AB

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com