Ett företag är som en bil. Om någon del går sönder kan hela bilen bli obrukbar. På samma sätt är det med ett företag. 

Här tar vi upp några områden som är betydande för att företaget ska finnas kvar om 5 och 10 år:

1. Ledarskap

Ledarskapet består av många olika delar. Dels ledarens attityd, planeringsförmåga, effektivitet, social kompetens samt hur anställda och medarbetare behandlas och hur ledaren får dessa att prestera bättre i linje med företagets målsättning och syfte. Det är viktigt att de anställda trivs på sin arbetsplats, i annat fall riskerar man hög personalomsättning och låg prestation.

Det är också viktigt att företagets ledning har förmåga till fördelning av ansvar. Denna förmåga kan sammanfattas under en princip som kallas subsidiaritetsprincipen – alltså att beslut bör fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det är tidsbesparande och effektivitetshöjande och ger ledningen möjlighet att koncentrera sig på det som de kan bäst.

2. Branschval och timing

När man startar sitt företag och väljer bransch så är vissa parametrar avgörande om branschen är gynnsam eller inte.

  • Är timingen rätt? Är branschen på väg uppåt eller har den stagnerat och är på väg nedåt? Enligt flera undersökningar om varför så många startups misslyckas har man kommit fram till att timing var den viktigaste faktorn för framgång.
  • Är branschen väldigt konkurrensutsatt?
  • Är man mer konkurrenskraftig i branschen om man specialiserar sig eller blir man mer konkurrenskraftig i branschen med ett bredare utbud av produkter/tjänster?
  • Finns det en hög ingångströskel till branschen, dvs. kostar det mycket i startkapital att etablera sig alternativt höga krav i lagar och regler för att komma igång?

Ger man sig in i en tuff bransch som är mycket konkurrensutsatt eller att man ligger långt före eller efter i tiden, alltså fel timing, bör man ta sig en funderare.

3. Konkurrens

Vid valet av bransch bör man undersöka de företag som redan är framgångsrika och titta på vilka förutsättningar de har haft för att bli framgångsrika – fundera över och besvara frågan varför de är framgångsrika. Det kan handla om vilken faktor som helst, allt från ledarskap till startkapital. Det behöver således inte handla om att produkten/tjänsten i sig sticker ut från övriga i branschen.

Man bör också alltid ha ett vakande öga över konkurrenterna för att följa med i eventuella förnyelser och variationer, för att kunna anpassa dig till det som är inne just nu. Detta i kombination med att du också har bra kontroll över dina och ditt företags styrkor och svagheter ger tydliga indikationer på vad ni bör utveckla för att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt företag

4. Marknadsföring

Det finns två problem, som ligger i endera änden av ett spektrum. Det ena hör till produkten och det andra hör till den finansiella förmågan. Båda dessa områden kan slå fel på olika sätt.

A. Produkten/tjänsten – Ni kan ha en produkt/tjänst som inte är intressant för er kundgrupp, en konkurrent erbjuder ett bättre alternativ eller så är utformningen av budskapet om er produkt/tjänst inte attraktivt. Var ligger er utmaning?

B. Du har antingen för stora eller för små finansiella resurser. Många företagare är så fokuserade på att lyckas till varje pris. Då kan man lyckas ganska bra med att genom massiv marknadsföring skapa efterfrågan på även svaga produkter/tjänster. Men i långa loppet blir marknaden mättad eller får upp ögonen för en bättre produkt med ett mer attraktivt budskap. Har man inte en solid grund att stå på med en solid produkt/tjänst som är attraktiv utifrån alla perspektiv, så är det detsamma som att man bygger ett hus på en husgrund av sand.

5. Juridiska förpliktelser

Det kan bli dyrt, mycket dyrt om ni missar att bokföra större affärshändelser, tolka skattelagstiftningen fel eller hamnat i tvister med andra företag. Ofta går företag i konkurs efter att ha hamnat i en tvist med ett annat företag. I synnerhet tvistemål kan bli mycket dyra, inte bara beroende på tvistigt belopp, utan också för att de ofta kräver dryga ombudskostnader

Man bör alltså ha ordentlig kontroll över vilka regler och bestämmelser och tillståndskrav som finns i branschen.

6. Likviditet

Ett företag måste ha ett flöde av kapital i företaget så att man fortlöpande kan betala skulder, skatter och löner. Ha därför bra och effektiva rutiner för kontroll och uppföljning av kostnaderna i företaget, för kredittider till kunder och indrivning av kundfordringar samt storlek och sammansättning av lager.

7. Tillväxtproblem

Det är inte alltid bäst att växa snabbast. Ofta är det tvärtom. Sträva efter att växa stabilt, så att alla delar av organisationen hänger med, nyanställningar och nya lokaler, behov av ny/annan kompetens, allt praktiskt som behöver göras på vägen till produktutveckling och nya marknadsföringssatsningar i samband med expansionen.

Sammanfattningsvis behöver man inte skapa något nytt eller något som är unikt. Sträva efter att vara något bättre än dina konkurrenter – det kan avse pris, men det är sällan en bra väg att försöka vara billigast. Satsa hellre på att bli bäst i en lämplig kombination av utbud, erfarenheter/kompetens och lokalisering.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com