Lyssna och se våra kommentarer

I förra veckans inlägg beskrev vi kortfattat en del finansiella nyckeltal som företagets ägare bör hantera och definiera i ägardirektivet. Vi ska nu i kommande inlägg beskriva några av de nämnda nyckeltalen mera i detalj och vi väljer att börja med det mest grundläggande - lönsamheten  Vi avstår dock från en detaljrik beskrivning av olika existerande metoder att mäta lönsamhet och väljer det för det ägarledda företaget det mest elementära och användbara begreppet rörelseresultat.

Oavsett hur man väljer att mäta lönsamheten är utfallet av mätningen en direkt följd av hur relationen intäkter - kostnader ser ut. Är intäkterna större än kostnaderna finns en viss lönsamhet. Frågan är räcker den till allt det andra – avskrivningar, räntor, skatter etc.

Enkelt uttryckt är rörelseresultatet summan av rörelsens intäkter minus kostnader för varor/material/externa tjänster, lokaler, maskiner och personal. För att också skapa vinst i företaget skall rörelseresultatet med råge täcka avskrivningar, räntor och skatter. Finns ett överskott efter att de posterna klarats av går företaget med vinst.

I vår rådgivning arbetar vi konsekvent med att tillsammans med ägare/ledare fokusera på rörelseresultatet. Det är en omedelbar, snabb och tydlig indikator på hur verksamheten mår och påverkar utfallet för alla andra metoder lönsamhet. Kan företaget över tid leverera ett rörelseresultat på tillräckligt hög nivå, då är företaget lönsamt oavsett val av mätmetod. Så vad kan man göra om man som företagare vill förbättra lönsamheten mätt som rörelseresultat? Vi kommer här nedan och i kommande blogginlägg att närmare gå igenom några väsentliga faktorer som i hög grad påverkar rörelseresultatet. Vi börjar med att

  • Våga ta betalt. Vi ser med viss förvåning många företag som konstant prutar med sig själv, ger rabatter och frångår sin prissättningsmodell av rädsla att tappa affärer. Et tydligt exempel på detta såg vi hos vår kund bilverkstaden. Ägaren förklarade direkt att debiterade 840:-/timme. När vi gemensamt analyserade resultatet stod det klart att den verkliga timintäkten låg på 614:-/timme och var därmed största orsaken till den här bilverkstaden med nöd och näppe klarade av ett 0-resultat, trots full beläggning. Om ägaren slutade att pruta med sig själv och att dribbla med prissättningen, kunde verksamheten ganska lätt och smidigt höja verkliga timintäkten till 750:-/timme, vilket direkt syntes i en vinst på c a 500 tkr. Därför blir vårt råd: Ta fram en logisk modell för prissättning som passar Ditt företags förutsättningar. Lär Dig sedan att sakligt argumentera för Din modell för att ta betalt.

Din viktigaste ekonomiska uppgift som företagare/ledare är att konstant arbeta med lönsamhetsutveckling i företaget. Det gör Du bäst genom att ofta och löpande följa upp rörelseresultatet. Ta gärna hjälp av externa bollplank för att få nya idéer, diskutera Dina egna reflektioner och för att hitta just Ditt företags nyckelfaktorer för lönsamhet. Vi hjälper Dig gärna i den processen 

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com