I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta inlägg. Men låt oss inleda med att titta lite närmare på begreppet risk i allmänhet. Det är betydligt svårare att i goda och normala tider hantera tillvaron och sin verksamhet utifrån ett riskrelaterat perspektiv. Vi människor bortser från och negligerar gärna risker som inte är synliga eller påtagliga. Du står till exempel i begrepp att ta en tur på sjön med din lilla motorbåt, men det blåser hårt och vågorna går höga, på gränsen till vad din båt klarar. Risken är både synlig och påtaglig så du avstår säkert från den båtturen. Men hur ser det ut om sjön ligger lugn, tänker du då på att situationen kan ändras? Det kan blåsa upp rejält när du kommit ut på sjön. Vad händer då? Vad har du för beredskap att hantera situationen? Högst sannolikt lägger du inte särskilt mycket tid eller möda på ett sådant scenario.

Väljer vi ett mera allmänt riskrelaterat angreppssätt i hanteringen av våra liv och verksamheter, förbättrar vi våra möjligheter att hantera och klara de påfrestningar vi vet kommer. Att något oförutsett och okontrollerbart inträffar från tid till annan är ofrånkomligt. Oftast kan vi vare sig förutse vad som kommer att hända och när det kommer ske. Det vi kan göra är att vara förberedd genom att fundera över vilken beredskap vi kan/bör ha och hur vi skaffar den.

Utifrån ett företags perspektiv kan vi identifiera tre huvudsakliga riskområden:

Branschrisk

 • Hur utvecklas och förändras den bransch ditt företag verkar i?
 • Vad är trenderna -positiva och negativa?
 • Aktuella eller kommande förändringar i lagstiftning och/eller regleringar?
 • Tillgång och tillgänglighet till nödvändig kompetens?

Företagsrisk

 • Hur är vårt förtag rustat att möta och anpassa sig till branschens nuvarande och kommande villkor samt rådande ekonomiska villkor?
 • Hur ser kundstocken ut?
 • Är intäkterna fördelade på många kunder eller står en eller några få kunder för merparten av er omsättning. I det senare fallet behöver ni ha en beredskap för hur ni ska hantera en situation där någon av de stora kunderna försvinner
 • Har vi den kompetens vi behöver eller måste den förändras, i så fall hur?
 • Hur ser det ut på leverantörssidan? Är ni helt beroende av leveranser från någon leverantör eller har ni alternativ som lätt går att aktivera?
 • Investeringsbehov?
 • Är ägare/ledning överens om strategi och åtgärdsplaner?

Finansiell risk

 • Hur är lönsamheten?
 • Håller kassaflödet ihop?
 • Skuldsättning och räntekänslighet?
 • Hur klarar nu den fortsatta finansieringen av företaget?
 • Hur ser kundfordringarna ut?

Ja, detta är exempel på risker i ett företag som hela tiden, oavsett bra eller dåliga tider, behöver hanteras och prövas konstant. Att börja hantera risken först när man till exempel tappat stora delar av omsättningen genom att en kund fått problem eller valt annan leverantör, är allt för sent och förvärrar oftast situationen. Det är bättre att våga tänka tanken ”Vad händer om…?” och ta konsekvenserna av vart den tanken leder innan det är för sent. Använd din kunskap och de fakta du besitter och observera beteendeförändringar hos företag, organisationer och personer du samverkar med.

Våga ifrågasätta och stresstesta din verksamhet, till exempel genom en enkel SWOT-analys och ta gärna extern hjälp. Utomstående betraktare kan bidra med nya infallsvinklar. Vi hjälper dig gärna med vår långa erfarenhet och gedigna kompetens från riskhantering.

Trots alla dessa åtgärder och ett förstärkt riskmedvetande är det givetvis omöjligt att helt freda sig mot kriser av det slag vi nu upplever. Du skaffar dock både dig och ditt företag bättre marginaler och ökad beredskap om du tar in riskhanteringen i din normala vardag.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com