Lyssna och se våra kommentarer

Vi fortsätter vår beskrivning av företagets ekonomi med att denna vecka med kostnaderna. Hur de hanteras har i lika hög grad som intäkterna, stor påverkan på företagets lönsamhetsutveckling. Ett uppenbart faktum för alla och de flesta företagare anser sig nog vara kostnadsmedvetna och ha god kontroll på de egna kostnaderna. Men hur effektiv är denna kontroll?

Till skillnad från den privata ekonomin där en kostnad är synonymt med en utgift, innebär en kostnad i företaget förbrukning av en resurs. För att företaget skall generera intäkter förutsätts en samtidig förbrukning av resurser. Av detta betraktelsesätt följer att fokus och intresse för företagets arbete med kostnader skall ligga på en ständig effektivisering av den egna resursförbrukningen. Det handlar alltså inte om allmän kostnadsmedvetenhet eller att vara snål och sparsam i varje läge, utan en mera balanserad och nyanserad syn på kostnadsbegreppet.

Ett sätt att strukturera arbetet med kostnaderna i denna riktning, kan vara att dela in arbetet i hur kostnader kan sänkas eller elimineras.

  • När det gäller att sänka kostnaderna så arbetar man med de stora posterna, t ex

               - Varuinköp/råvaror,

               - lokalkostnader

               - löner

  • När det gäller att eliminera kostnader så jobbar man med de små posterna

Att sänka en stor kostnadspost med bara någon procent ger oftast en stor effekt. Att eliminera små kostnader med inriktning på frekvent förekommande poster, ger en stor ackumulerad effekt. Prioriteten och fokus bör därför ligga på att

  • förändra=sänka stora kostnadsposter med lite och
  • de små, frekventa kostnaderna med mycket=eliminera.

Som alltid är det bra att låta någon utanför företaget bidra med sin syn på kostnadsläget. Vi har både erfarenhet och kunnandet att hjälpa dig effektivisera ditt förtags resursförbrukning.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com