https://www.youtube.com/watch?v=5UzVljmM_nA&feature=youtu.be

Efter en lång genomgång av vad som är viktigt för ägandets grund kommer vi till det vi ofta lägger som det viktigaste – De finansiella målen! 

Hur bra kolla har du på lönsamheten, finansieringsmodellen, soliditeten, inte minst och ofta viktigast likviditeten men också hur ser det ut med reserverna om något skulle hända! Vi kommer ta upp varje del för sej mer noggrant, så nu tar vi betydelsen och grunderna.

Vi börjar med lönsamheten. Vad är lönsamhet?

Lönsamhet är ett finansiellt mått som visar på ett företags avkastningsförmåga på bundet kapital. Lönsamhet är synonymt med räntabilitet. Chefer som har räntabilitetsansvar utvärderas på hur hög lönsamhet de lyckas skapa. Lönsamhet mäts som resultat i förhållande bundet kapital (hämtat från ”bokföringstips.se”)
Lönsamhet för dej som ägare kan vara skilt från vad styrelsen och ledningen för företaget tycker. Exempelvis är det kanske viktigare för ett familjeföretag att det fortlever än att vinsten maximeras. 

Modell för finansiering, vad är det då? Begreppet 'finansiering' i mer specifik bemärkelse syftar vanligen på hur stater, företag, organisationer eller individer och hushåll skaffar kapital för att genomdriva projekt, till exempel att bygga en ny maskin, utveckla en ny produkt eller köpa en bostad. Två vanliga finansieringsformer, särskilt för aktiebolag, är lån och aktiekapital. Lån kan ju både ske från kreditinstitut, dvs. bank eller från andra aktieägare. När det gäller aktiekapital kan man göra olika emissioner, vs. Ge ut nya aktier t.ex.

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det egna kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga och är som sådan bland annat intressant i samband med att företaget förhandlar med banken om upptagande av nya lån eller krediter.

Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Jämför likvida medel och soliditet. Har man möjlighet att betala sina skulder i tid är man likvid. I aktiebolag förväntas ägarna att hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Stor tillgång till likvida medel ger ökad säkerhet att ett bolag ska kunna fullfölja sina åtaganden och därmed fortleva på kort och lång sikt. Å andra sidan är den enda förväntade avkastningen på ett innehav av kontanter eller likvida medel den ränta som bankkontot ger. Normalt förväntar sig ägarna en högre avkastning på investerade medel än så vilket skapar incitament för företagsledningen att optimera likviditeten och inte hålla en onödigt hög kassanivå. 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar redovisar bokslutsdispositioner för periodiseringsfonder, ersättningsfonder, överavskrivningar och underavskrivningar som obeskattade reserver i bokföringen. Dessa är till för att kunna ha för framtida finansiering, samtidigt som de skapar bra reserver för sämre tider.

Dessa ämnen kommer vi att ta upp i flera inlägg med fokus på var och en av dessa viktiga rubriker. 

Ta gärna med någon extern resursperson. Vi hjälper Dig gärna.
#ägardirektiv, #ägarlett, #Ägarmål, #ägareglädje, #ägarefrustration, #ägarefinansiellamål


 matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com