Frågan tycks säkert märklig, eftersom de flesta nog ser svaret som et självklart JA, något annat vore otänkbart, rent av korkat. Eller…?

I våra löpande kontakter med ägarledda företag, som utgör vår huvudsakliga kundgrupp, ser vi egentligen inget större behov av budget. Dels är själva budgetarbetet tids- och resurskrävande, dels utgår den från historiska förhållanden och antaganden som förmodligen inte gäller idag.

I grunden utgår en budget från antagandet att de trender som gäller när den upprättas, också kommer gälla oförändrade in i framtiden. I verkligheten gäller sällan detta antagande. Trender bryts och/eller förändras i stort och i smått, förändringar som är svåra att förutse och när de väl inträffar ligger det i både människans och organisationers natur att det tar lång tid att upptäcka förändringen. I detta sammanhang blir budgeten både inaktuell och inadekvat som styrinstrument.

Men om vi inte har budgeten att hålla oss till vad har vi då? Ett företags resultat skapas löpande här och nu, utifrån den rad av händelser som genereras i företaget. Med detta synsätt blir det naturligt att fokusera på det som händer här och nu och vad som kan koma i närtid. Det blir naturligt att stämma av företagets prestationer i förhållande till rådande förutsättningar istället för en inaktuell budget.

Att införa en budgetlös företagsstyrning kräver dock ett rejält mått av anpassning och nya tydliga hjälpmedel. För det första behövs en noggrann kartläggning av vilka parametrar och samband som är väsentliga, viktiga och avgörande för företagets resultat. När detta är klarlagt måste rapporter skapas ur främst redovisningssystemet, som visar löpande utvecklingen av nyckeltal, som speglar just dessa karaktäristiska parametrar och samband. Rapporteringen ska spegla korta perioder och levereras snabbt. Detta utvecklar förmågan att se de väsentliga sambanden i företaget och ger samtidigt värdefullt underlag att analysera aktuella problem.

Det helt avgörande för införandet av budgetlös företagsstyrning blir dock att utforma de grundläggande värderingar och idéer som skall gälla för företaget. Att alla verksamma i företaget har en gemensam syn på hur man löser och hanterar sina uppgifter och problem. Uppföljningssystemet kommer att avslöja avvikelser och andra behov av korrigeringar och ersätter därmed budget, långtidsplaner och detaljerade regelverk.

Fungerar detta i verkligheten? Ja, det finns goda exempel på företag som övergått till budgetlös styrning med mycket goda och uthålliga resultat. Vi vill med detta inlägg väcka frågan också hos dig – kan detta vara något för ditt företag. I vår verksamhet ser vi ett tydligt behov hos våra kunder att verkligen fokusera på det som händer här och nu, att löpande utvärdera det egna företagets prestation, analysera problem och agera. I en sådan situation blir budgeten lätt ett trubbigt instrument. Vi har i flera kundsamarbeten börjat föra den här diskussionen och gjort flera praktiska försök att fokusera på verksamhetens kärna, identifiera relevanta nyckeltal och med dessa som grund analysera och agera. Låter detta som en intressant lösning för ditt företag, kontakta oss gärna så berättar vi mera och hjälper dig att komma igång.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com