Detta avtal har ingåtts mellan nedan angivna parter:

Part A -Aktiepost 1

Part B - Aktiepost 2

Part C - Aktiepost 3

Part D - Aktiepost 4

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Bolaget

Det här avtalet avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i XXXXX AB, org. nr. xxxxxx-xxxx.

1.1. Styrelse

Till styrelseledamöter utses

och styrelsesuppleanter

1.2. Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

1.3. Bolagets ordförande/verkställande direktör

Bolaget utser XXXXXXXXXXXXXXXXX till styrelseordförande.

Bolaget utser XXXXXXXXXXXXXXXXX till verkställande direktör

1.4. Firmans säte

Firmans säte skall vara XXXXXX.

1.5. Auktoriserad revisor

Bolaget behöver ingen auktoriserad revisor vid uppstart. En sådan utses vid behov.

2. Bolagets aktiefördelning

Aktierna skall fördelas mellan Parterna enligt bifogade utdrag ur Bolagets aktiebok

3. Parternas uppdrag i Bolaget

Parternas driftsmässiga ansvar i Bolaget och deras inbördes relationer framgår av anställningsavtal enligt bilagor X-XX som skall upprättas för respektive Part i samband med undertecknande av detta avtal.

4. Finansiering

Aktieägarna förväntas tillskjuta kapital i proportion till ägarandel i den mån det är nödvändigt för att täcka verksamhetens löpande kostnader.

5. Konkurrerande verksamhet

En Part eller en närstående till denne får inte starta konkurrerande verksamhet till Bolaget under den tid då han är aktieägare eller anställd i aktiebolaget och 2 år därefter.

6. Sekretess

En Part får inte till utomstående sprida information som tillhör Bolaget under den tid då han är aktieägare eller anställd i aktiebolaget och 2 år därefter om en sådan informationsspridning kan orsaka ekonomisk skada för Bolaget.

7. Förköpsrätt av aktier vid Parts utträde

7.1. Parts aktier i Bolaget får inte genom överlåtelse eller på annat sätt övergå till någon annan utan att aktierna först skriftligen erbjuds övriga Parter i bolaget.

7.2. Den som köper aktierna har XX veckor på sig att godta erbjudandet.

7.3. Priset för aktierna, om parterna inte kan komma överens, skall bestämmas av Bolagets revisor, enligt en metod som Parterna kommer överens om med revisorn före avtalets undertecknande.

7.4. Köpeskillingen för dessa aktier skall erläggas XX veckor efter erbjudandet om förköpsrätt.

8. Parts avtalsbrott

8.1. Bryter Part mot någon bestämmelse i detta avtal eller äventyrar Part Bolagets ekonomiska intressen väsentligt genom ett förfarande som uppenbart sett till sin art bör anses vara till men i sådan grad för bolagets utveckling och fortbestånd, är denna Part vid begäran från övriga Parter skyldig att utträda ur bolaget, om rättelse inte vidtas inom XX veckor.

  1. . Vid Parts utträde på grund av avtalsbrott gäller förköpsregler enligt punkt 7 för övriga Parter. Erbjudandet gäller från och med utgången av rättelseperioden i punkt 8.1.

  1. . Denna bestämmelse hindrar dock inte rättsliga påföljder till följd av kontraktsbrottet.

9. Enighet vid vissa beslut

Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, skall samtliga aktieägare vara överens för att ett beslut skall kunna tas:

(Ex. upptagande av lån över ett visst belopp, överlåtelse av fastighet eller rörelsegren, ändring av lokalisering av bolagets verksamhet, beslut om inriktningen av bolagets verksamhet, vinst osv.)

XXXXXX     XXXXXX     XXXXXX

10. Vinstdisposition och löner

Vinsten skall årligen till XX% delas ut mellan aktieägarna och resterande XX% återinvesteras i bolaget. Löner som betalas ut från bolaget skall vara marknadsmässiga.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

11. Drag-along vid avyttring av aktier

Om aktieägarna till mer än XX% av Bolagets totala antal aktier önskar överlåta sina aktier till tredje part förbinder sig övriga parter att överlåta sina aktier på samma villkor.

12. Tag-along vid avyttring av aktier

Om aktieägarna till mer än XX% av aktierna önskar överlåta sina aktier skall det ske till en köpare som ger övriga parter rätt att överlåta sina aktier på samma villkor.

13. Parts obestånd

Om Part av någon anledning måste anses ha kommit på obestånd äger övriga parter inlösa Partens aktier enligt punkt 7. Värdet på aktierna skall beräknas enligt de värderingsregler som skall ha fastställts med revisorn innan avtalets undertecknande.

14. Parts sjukdom

Om Part på grund av sjukdom som förhindrar denne att fullgöra de förpliktelser som framkommer i detta avtal och Partens anställningsavtal, och detta har fortgått under en väsentlig tidsperiod, är denne skyldig att utträda ur avtalet om övriga Parter så begär. Vid ett sådant utträde har övriga parter förköpsrätt enligt punkt 7. Väsentlig tidsperiod är i sammanhanget 6 månader.

15. Parts dödsfall

I samband med dödsfall skall dennes aktier erbjudas övriga Parter enligt punkt 7.

16. Bodelning

Vid äktenskap skall Part upprätta äktenskapsförord för att aktierna skall förhållas som enskild egendom.

17. Värdering

I samband med att bolaget ska värderas skall en utomstående värderingsman utföra en oberoende värdering. Värderingsmannen ska ha minst 5 års erfarenhet av värdering av företag och värderingsmetoden skall vara XXXX.

(Här finns olika metoder att tillgå – diskutera med revisorn eller en kunnig expert.)

18. Nya aktieägare

Inträdet av nya aktieägare i bolaget villkoras av att sådan part först undertecknar ett avtal där denne godkänner villkoren och accepterar att bli part till detta Aktieägaravtal.

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

19. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden avseende detta avtal skall sändas med rekommenderat brev till Parternas folkbokföringsadresser eller om så angivits deras särskilda postadress i folkbokföringsregistret.

20. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter.

21. Fullständig reglering

Detta avtal med bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor.

22. Tillämplig lag och tvist

Detta avtal skall i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol.

23.  Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft denna dag och gäller tillsvidare eller till dess att ett nytt aktieägaravtal upprättas.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Datum/ort                                                    Datum/ort                                                    Datum/ort

…………………………………………….                        …………………………………………….                        …………………………………………….

Underskrift                                                  Underskrift                                                 Underskrift                                                                                                                 

…………………………………………….                        …………………………………………….                        …………………………………………….

Namnförtydligande                                                          Namnförtydligande                                                                 Namnförtydligande