Kontakt

Kontakta oss gärna för tidbokning av möte/samtal eller för en kostnadsfri analys och åtgärdsplan, genom att fylla i kontaktformuläret.

Vår analys och åtgärdsplan är kostnadsfri och medför inga som helst förpliktelser eller bindande avtal vare sig för Ditt företag eller oss vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. Analysen bygger på en Kreditupplysning från UC enbart på Ditt företag och i förekommande fall de företag i övrigt som ingår i koncernen/företagsgruppen. Vi tar ALDRIG kreditupplysning på privatpersoner i egenskap av ägare och/eller företagsledning. Kreditupplysningen bearbetar vi vidare i vårt analysverktyg för finansiell information från Bonanza, som vi förfogar över. Med utfallet från Bonanza-analysen genomför vi sedan en intervju med Dig eller någon annan/några andra Du vill skall delta. Baserat på Bonanza-analysen och intervjun/intervjuerna sammanställer vi en rapport som beskriver nuläge och förslag till lämpliga förändringar. Vill Du därefter ha vår medverkan i ett fortsatt arbete med utveckling av företaget, upprättar vi tillsammans ett avtal som reglerar hur vi kan bidra på bästa sätt, ersättningsfrågor och övriga villkor för samarbetet.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och din företagsadress, ditt telefonnummer och din e-postadress till företaget. Syftet med en sådan behandling är för att kunna marknadsföra våra tjänster mot dig och ditt företag samt genomföra olika former av samarbetsprojekt som kan bli aktuella genom särskilda avtal. Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret ovan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal genom ditt samtycke till lagring och behandling av personuppgifter på här angivna villkor. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta utifrån ovan angivet syfte. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med tredje part annat än i fall då vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.