Logga in

Skicka ett mail till info@ownership4.com eller någon av nedanstående för att få inloggningsuppgifter.
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och din företagsadress, ditt telefonnummer och din e-postadress till företaget. Syftet med en sådan behandling är för att kunna marknadsföra våra tjänster mot dig och ditt företag samt genomföra olika former av samarbetsprojekt som kan bli aktuella genom särskilda avtal. Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret ovan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal genom ditt samtycke till lagring och behandling av personuppgifter på här angivna villkor. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta utifrån ovan angivet syfte. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med tredje part annat än i fall då vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ownership4.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Jag samtycker till att Konsult AB Ownership4 på nedanstående villkor har rätt att lagra och behandla mina personuppgifter.